2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

Az önkormányzat alapfeladatai

Az önkormányzat köteles gondoskodni:

– az egészséges ivóvízellátásról
– az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről
– az egészségügyi és szociális alapellátásról
– a közvilágításról
– a helyi közutak és köztemető fenntartásáról
– a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítéséről

A Polgármesteri Hivatal által ellátott alap- és főtevékenységek
1. Az önkormányzati törvényben és egyéb jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségek és hatósági feladatok ellátása.
2. A részben önálló intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása
3. Az alább felsorolt szakfeladatok ellátása

Önként vállalt feladatok

Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha
– ellátása nem sérti más települések érdekeit
– nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe
– megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását
– ellátásához a szükséges feltételek fennállnak.

A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni. Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat. Az önként vállalt (többlet) feladatok tekintetében az éves költségvetésben – a fedezet biztosításával egyidejűleg – kell állást foglalni.

Szakfeladatok

20215                        Erdőgazdálkodási szolgáltatás

552312                      Óvodai intézményi étkeztetés

55232                        Iskolai intézményi étkeztetés

552411                      Munkahelyi vendéglátás

631211                      Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

751115                      Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

751153                      Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

751175                      Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása

751186                      Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása

751834                      Vízkárelhárítás

75845                        Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

751878                      Közvilágítási feladatok

751922                      Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

751999                      Finanszírozási műveletek elszámolása

801115                      Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés

802214                      Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás

805113                      Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)

851219                      Háziorvosi szolgálat

853233                      Házi segítségnyújtás

853244                      Családsegítés

853255                      Szociális étkeztetés

853311                      Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

853322                      Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

853333                      Munkanélküli ellátások

853344                      Eseti pénzbeli ellátások

853355                      Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

901116                      Szennyvízelvezetés és kezelés

901116                      Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

921815                      Művelődési központok, házak tevékenysége

930316                      Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
 Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja biztosítani a Kocsi Polgármesteri Hivatal által kezelt személyes adatok jogszabályi előírásoknak megfelelő védelmét, meghatározni a személyes adatok kezelésével összefüggő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos szerepköröket, feladatokat, tevékenységeket és felelősségeket, s ezek által biztosítani minden, a Hivatal által kezelt személyes adatokkal kapcsolatban érintett Magyarország Alaptörvényében foglalt személyes adatai védelméhez fűződő információs önrendelkezési, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogainak érvényesülését.

Célja továbbá a Hivatalon belüli egységes adatvédelmi és adatbiztonsági szemlélet, valamint olyan eljárások kialakítása és folyamatos működtetése, fenntartása, amelyekkel a személyes adatok biztonságos kezelése megvalósítható, a védelmi feladatok ellátása biztosítható, az adatvédelmi előírások megsértése megelőzhető, az adatvédelmi incidensek körülményei felderíthetők és indokolt esetben felelősségre vonási eljárás kezdeményezhető.