2.4 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÜGYEK

A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére vonatkozó kérelem

Ügyleírás:      A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1b) bekezdése alapján a közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 3 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke 60 litert.

A jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

Az ügyfél kérelme, nyilatkozata és a lakcímnyilvántartás alapján a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki, melyet a kérelmező a szolgáltató részére továbbít.

Szükséges mellékletek, okiratok:   Kérelem

Önkormányzat által kiadott hatósági bizonyítvány

Egyéb fontos tudnivalók      A kérelmet az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-hez (2800 Tatabánya, Fő tér 18/E.) kell benyújtani.

 

EB összeírás

Ügyleírás:      Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat- ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani, melyet a vonatkozó felhívás szerinti nyilatkozaton tehet meg.

 

Az önkormányzat az eb összeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

 

Szükséges mellékletek, okiratok Nyilatkozat a tulajdonosról, az ebtartóról, illetve az ebbel kapcsolatos adatokról.

 

Fakivágási engedély

Ügyleírás:      A közterületen lévő fák kivágását, metszését, visszavágását csak a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározott módon és feltételekkel, engedéllyel és az abban előírtak szerint lehet elvégezni.

Szükséges mellékletek, okiratok          A 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékelte szerint.

Ügyintézés határideje és díja

Ügyintézés határideje 8 nap.

Az eljárás illetékköteles, –3.000 Ft-,

Egyéb fontos tudnivalók        A lakosság által közterületre ültetett gyümölcsfák metszése, gallyazása engedélyezett.

 

Útkezelői nyilatkozat kiadása

Ügyleírás: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (továbbiakban: Kktv) 9. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete vagy közgyűlése gondoskodik a közúti közlekedéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok ellátásáról.

A Kktv 36. § (1) alapján a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges.

A Kktv 39. §  (1) alapján útcsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges

Szükséges mellékletek, okiratok:         19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti kérelem

A kérelem mellékletei:

  • az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 3 példányban
  • a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye 3 példányban,
  • az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) terve 3 példányban (elektronikus ügyintézés esetén a fenti terveket 1 példányban kell csatolni)

Határidők:     8 nap

Egyéb fontos tudnivalók:       A közművek közutak területén, illetve azok térségében történő építéssel szemben támasztott alapvető útügyi követelmény, hogy e tevékenység a közutak állagát, a közúti közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közutak műszaki állapotát ne rontsák, a közutak fejlesztését ne akadályozzák. E követelmények érvényre juttatásának vizsgálata céljából az útügyi szervek számára – az adott közmű engedélyezésére jogosult hatóság részére készülő általános közmű terveken túlmenően –a közút érintettségével (megközelítésének mértékével, esetleges igénybevételével, felbontásával) arányos részletességű útügyi szaktervet kell készíteni.

A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás megadását a közutak igazgatásáról szóló, 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti dokumentációval kell kezdeményezni. A rendelet 6 § (1)-(3) és 7/A §. (1) bekezdése előírja, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás megadását fenti rendelet 3. sz. melléklete szerint kell előterjeszteni. A kérelem mellékletei (az útügyi szaktervek) a következők:

  • az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, műszaki leírás, bontásra, helyreállításra vonatkozó leírás),
  • a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvénye, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását,
  • az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) terve.

A kiviteli terv elbírálásához elengedhetetlen a megfelelő tartalmú útügyi szaktervek megléte.

 

Természetes személy ügyfeleink jogosultak az elektronikus úton történő ügyintézésre. Gazdálkodó szervezet ügyfél az önkormányzat előtti ügye során köteles ügyét elektronikus úton intézni.