2.6 A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása kérdőíves adatfelvétel esetén e kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás ID Nyilvántartás megnevezése Tartalma, célja – rövid leírása Nyilvántartás formája Közhiteles (igen, nem, részben) Közzététel helye Jogszabályi hivatkozás
NY_01 Helyi adó nyilvántartás Nyilvántartja a hely adókkal kapcsolatos ügyfelek személyi adatait, kapcsolattartási elérhetőségeit és a helyi adók összegét, fizetési határidejét stb. Szakrendszer Nem Nincs közzétéve Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény /A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
NY_02 Helyi adózási fajtákról szóló katalógus A polgárok részére tájékoztató céllal létrehozott katalógus, a helyi adók fajtáinak és rövid leírásának tartalmával feltöltve. Excel Nem Nincs közzétéve Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény /A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
NY_03 Adózói törzsadat-nyilvántartás Az adózói törzsadat-nyilvántartás az ASP Adó rendszer részeként működik. Ez a nyilvántartás tartalmazza az adózók személyes adatait, lakcímeit, valamint elérhetőségeiket. E nyilvántartás célja, hogy a szakerendszerben lévő helyi adókkal kapcsolatos feladatok elvégzésre kerüljenek. ASP adó szakrendszer Nem nincs közzétéve 37/2015 (XII.28) NGM rendelet
2. § (1) a)
NY_04 Az adózó egyedi adatait tartalmazó, folyamatosan vezetett adószámla-nyilvántartás Az adó-szakrendszerből érhető el ez a nyilvátartás. Célja, hogy az adózókat megfelelően tájékoztassuk aktuális egyenlegeikről. Tartalmazza az adózók adótárgyait, fizetési kötelezettségeiket, valamint azok határidőit is. ASP adó szakrendszer Nem nincs közzétéve 37/2015 (XII.28) NGM rendelet
2. § (1) b)
NY_05 Az adózónkénti és közterhenkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallási nyilvántartás A bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallási dokumentumok elektronikus úton érkeznek, melyek az ASP adó szakrendszerben kerülnek feldolgozásra. Célja, hogy naprakészen kezeljük az adózók adatiban történt változásokat. A nyilvántartás tartalmazza a vállalkozók, vállalkozások adatait, tevékenységükhöz kapcsolódó adatokat, valamint az adó fizetési határidőket is. ASP adó szakrendszer Nem nincs közzétéve 37/2015 (XII.28) NGM rendelet
NY_06 A gépjárműadó megállapításához szükséges hatósági adatszolgáltatások nyilvántartása A BM vonatkozó nyilvántartása havi rendszerességgel adatot szolgáltat hivatalunk felé a gépjármű változásokról, amely az ASP adórendszerben kerül feldolgozásra. A nyilvántartásban megtalálhatóak a gépjármű egyedi adatai, forgalomba helyezésük, kivonásuk pontos időpontja, valamint az adatváltozások. ASP adó szakrendszer Nem nincs közzétéve 37/2015 (XII.28) NGM rendelet
NY_07 A befizetések, fizetési számlakivonatok, utalások és az azonosítás alatt álló bevételek, valamint a más szervezetet megillető bevételek nyilvántartása A banki számlakivonatok alapján készül a nyilvántartás, amely a szakrendszerben kapott helyet. Célja, hogy az adózók által befizetett összegeket nyilvántartsuk. Tartalmazza az adózók neveit, az adott befizetés dátumát. ASP adó szakrendszer Nem nincs közzétéve 37/2015 (XII.28) NGM rendelet
NY_08 A végrehajtási cselekmények nyilvántartása Nyilvántartásunk tartalmazza a hátralékos adózók adatait, a hátralék összegét. Célja, hogy az adóhatóság felé tartozó adózók adatait naprakészen nyilvántartsuk. Excel Nem nincs közzétéve 37/2015 (XII.28) NGM rendelet
NY_09 A magánfőzés ellenőrzésével összefüggő adatok nyilvántartása A beérkezett bevallások alapján készült el a nyilvántartás. Excel Nem nincs közzétéve 37/2015 (XII.28) NGM rendelet
Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás ID Nyilvántartás megnevezése Tartalma, célja – rövid leírása Nyilvántartás formája Közhiteles (igen, nem, részben) Közzététel helye Jogszabályi hivatkozás
NY_10 Iratnyilvántartás Az önkormányzatnál kimenő és érkeztetett iratok nyilvántartása szakrendszer nem nincs közzétéve A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (1)
Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás ID Nyilvántartás megnevezése Tartalma, célja – rövid leírása Nyilvántartás formája Közhiteles (igen, nem, részben) Közzététel helye Jogszabályi hivatkozás
NY_11 Ebek nyilvántartása Az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Excel Nem Nincs közzétéve Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény /41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
NY_12 Marhalevél nyilvántartás A marhalevél hatósági bizonyítvány, amely igazolja az állat tulajdonjogát, továbbá azt, hogy az állat(ok) forgalomba hozatalának, más település területére vagy – külön jogszabály alapján elrendelt zárlat esetén – a tartási helyéről más tartási helyre történő szállításának állat-egészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya. A marhalevélnek tartalmaznia kell: az állat-egészségügyi igazolást, az irányítási intézkedést, a tulajdonos nevét, a tartás helyét, az állat faját és fajtáját, az állat jegyeit és jeleit, valamint a tulajdonátruházást. Excel Nem Nincs közzétéve 21/1996 (VII.9.) FM rendelet
5. § (1)
NY_13 Méhészek nyilvántartása Célja: a méhészkedés nyilvántartásba vétele Tartalma: méhész neve, lakcíme, méhek állandó telephelye, állatorvosi igazolás száma, méhek utolsó tartási helye, vándortanya megjelölése, kaptárok száma, letelepedés ideje Excel Nem Nincs közzétéve 70/2003 (VI. 27.) FVM rendelet
2. § (1)
Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás ID Nyilvántartás megnevezése Tartalma, célja – rövid leírása Nyilvántartás formája Közhiteles (igen, nem, részben) Közzététel helye Jogszabályi hivatkozás
NY_14 Nyilvántartás helyi termelői piacokról Célja: nyilvántartás vezetése a helyi termelői piacról.
Tartalma: az engedély kiadása és a nyilvántartásba vétel időpontját; az engedély és a nyilvántartás sorszámát; a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét; a vásár, piac címét; a vásár rendezésének, piac tartásának időpontját, időtartamát, illetve a vásár, piac napi/heti nyitvatartási idejét; a vásár, piac alapterületét, a vásár, piac számára kijelölt területet és a kijelölt árusítóhelyek számát;a szakhatóságok hozzájárulásában foglalt feltételeket, korlátozást, az ellenőrző hatóságoknak a vásár, piac működését érintő intézkedéseit; a nyilvántartásból való törlés tényét, annak időpontját.
excel közhiteles nincs közzétéve 55/2009 (III.13.) Korm. rend 4/B. § (3)
NY_15 Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről Célja: nyilvántartás vezetése a bejelentésre kötelezett kereskedelmi tevékenységekről. excel közhiteles önkormányzati honlap 210/2009 (IX.29) Korm. rend 6. § (1)
NY_16 Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről Célja: nyilvántartás vezetése a működési engedélyekről. Tartalma: a kereskedő és az üzlet adatai (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet) excel közhiteles önkormányzati honlap 210/2009 (IX.29) Korm. rend 9. § (1)
NY_17 Nyilvántartás a telephelyekről Célja: nyilvántartás vezetése a bejelentés-köteles ipari és a telepengedéy–köteles tevékenységekről. Tartalma: Az ipari tevékenység végzőjének adatai és a telep adatai (57/2013.(II.27.) Korm.rendelet 3. melléklet excel közhiteles önkormányzati honlap 57/2013 (II.27.) Korm. rend 8. § (1)
NY_18 Nyilvántartás a kereskedelmi szálláshelyekről Célja: nyilvántartás vezetése a település szálláshelyeiről. Tartalma: a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely adatai. excel közhiteles önkormányzati honlap 239/2009 (X.20.) Korm. rend 12. § (1)
Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás ID Nyilvántartás megnevezése Tartalma, célja – rövid leírása Nyilvántartás formája Közhiteles (igen, nem, részben) Közzététel helye Jogszabályi hivatkozás
NY_19 Helyi hagyatéki és póthagyatéki nyilvántartó Ingó és ingatlanvagyon, ügyfelek adatai Papír alapú Igen nincs közzétéve 2010. évi XXXVIII. törvény
Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás ID Nyilvántartás megnevezése Tartalma, célja – rövid leírása Nyilvántartás formája Közhiteles (igen, nem, részben) Közzététel helye Jogszabályi hivatkozás
NY_20 Termőfölddel összefüggő helyi nyilvántartás Termőföld adásvétel és haszonbérlet nyilvántartása Papír alapú Nem Hirdetőtábla 2013. évi CXXII. törvény
Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás ID Nyilvántartás megnevezése Tartalma, célja – rövid leírása Nyilvántartás formája Közhiteles (igen, nem, részben) Közzététel helye Jogszabályi hivatkozás
NY_21 Szociális nyilvántartó rendszer (helyi vizuál regiszrál) A jegyző a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése, valamint a gyermekvédeli ügyek vonatkozásában céljából nyilvántartást vezet. szakrendszer közhiteles nincs közzétéve 1993. évi III. törvény,1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás ID Nyilvántartás megnevezése Tartalma, célja – rövid leírása Nyilvántartás formája Közhiteles (igen, nem, részben) Közzététel helye Jogszabályi hivatkozás
NY_22 Közterület használati szerződések Közterületet használni kívánok ügyintézési céljából jött létre. Excel Igen Nincs közzétéve A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás ID Nyilvántartás megnevezése Tartalma, célja – rövid leírása Nyilvántartás formája Közhiteles (igen, nem, részben) Közzététel helye Jogszabályi hivatkozás
NY_23 Bérlakás szerződések nyilvántartása A lakások alapterülete, bérleti szerződések megkötése, felmondása, bérleti díjak beszedése, elmaradások végrehajtása, épület-fenntartás, állagmegóvás céljából. Excel Igen Nincs közzétéve 1993. évi LXXVIII. törvény / 2011. évi CLXXXIX. törvény
Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás ID Nyilvántartás megnevezése Tartalma, célja – rövid leírása Nyilvántartás formája Közhiteles (igen, nem, részben) Közzététel helye Jogszabályi hivatkozás
NY_24 Beosztó határozat nyilvántartó Katasztrófahelyzetek kezelésésre vonatkozó szabályozás céljából. Excel Nem Nincs közzétéve 1993. évi LXXVIII. törvény / 2011. évi CLXXXIX. törvény
Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás ID Nyilvántartás megnevezése Tartalma, célja – rövid leírása Nyilvántartás formája Közhiteles (igen, nem, részben) Közzététel helye Jogszabályi hivatkozás
NY_25 Települési támogatási ügyek Személyes adatok, kérelem típusa szerinti besorolás Szakrendszer Nem nincs közzétéve 1993. évi III. törvény
Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás ID Nyilvántartás megnevezése Tartalma, célja – rövid leírása Nyilvántartás formája Közhiteles (igen, nem, részben) Közzététel helye Jogszabályi hivatkozás
NY_26 Egyéb általános igazgatási ügyekhez kapcsolódó helyi nyilvántartás Hirdetmények adatai, ügyfelek adatai nyilvántartása céljából Papír alapú Nem nincs közzétéve 2016. évi CL. törvény
Szechenyi 2022