Alapítványok

Vincze Imre Alapítvány a Gyermekekért és az Ifjúságért

Az    alapitvány  székhelye:

Vincze Imre Általános Iskola
2898 Kocs, Szabadság tér 6.

Adószáma: 19150471 – 1 – 11

Köszönjük azon adózók támogatását, akik az SZJA 1 %-át alapítványunknak juttatták! Az adományokat és felajánlásokat minden esetben a kocsi iskola tanulói javára fordítottuk.

Alapítva: 1991. május 17-én

Alapító tagok: Vincze Imre Általános Iskola, Kocs Község Önkormányzata, Aranykalász MGTSZ (jogutód: Aranykocsi ZRT), DOMINO KFT, Tata és Vidéke Takarékszövetkezet, Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat (jogutód: PANNONMILL ZRT), Kocsi-Transzport Kisszövetkezet és Fix KFT (jogutód: Fix Fuvarozó és Szállítmányozó KFT), Ányos Árpádné, Cziráki István, Bottlik Bálint, Gáspár Vince, Topos József,

A kocsi Vincze Imre Általános Iskola oktatási intézményben tanuló diákok és tanító nevelők megbízása alapján a Polgári Törvénykönyv VI. fejezete 11 címének 74/a § /1/ bekezdése alapján, az 1. sz. mellékletet képező lista szerinti alapító tagok„ tartós közérdekű célokat szolgáló” alapítvány létrehozását határozták el.

Az alapítvány célja:

 1. Az iskola kiváló tanulmányi eredményeket és kimagasló közösségi munkát végző tanulóinak jutalmazása.
 2. Az iskola volt diákjainak az iskolához való kötődésének biztosítása, erősítése.
 3. Hagyományok ápolása.
 4. Az iskola szakmai színvonalának tartásához és emeléséhez szükséges eszközök,  és  ehhez kapcsolódó  személyi feltételek  biztosítása.

Az alapítvány induló vagyona: 1991- ben 279.500 Ft volt.

Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége és feltételei:

 1. Az alapítvány nyílt alapítvány formában létesül, melyhez bármely magán és jogi személy csatlakozhat.
 2. Az alapítványi felajánlás összege nincs lehatárolva.
 3. A kuratórium köteles az alapítványtevőnek és az alapítványhoz csatlakozónak igénye szerint, de legalább évente egyszer beszámolni.
 4. Az alapítványhoz csatlakozó jogosult névtelenségét megőrizni, amennyiben erre igényt tart. Az  alapítványhoz   csatlakozó kérésére   az  alapítvány kuratóriuma igazolást ad ki az alapítványhoz csatlakozás időpontjáról és összegéről.   Ezen  igazolás alapján –  amennyiben  az alapítványt tevő magánszemély – a mindenkori érvényben lévő adózási jogszabály értelmében az alapítványt tevő jogosult az alapítvány céljára felajánlott összeget tárgyévi adóbevallásánál összjövedelméből levonni.Az alapító, vagy az alapítványhoz csatlakozó jogi személy a megállapított eredményét az alapítványra fordított összeggel csökkentheti
 5. Az  alapitványhoz  csatlakozás   önkéntes  és a felajánlott  összeget visszakövetelni, az alapitványt felmondani, vagy abból kilépni  nem lehet. Az alapítványhoz csatlakozást feltételhez kötni, vagy egyéb módon megkülönböztetni  nem lehet.
 6. Az alapítványt létesítők az alapítványhoz, annak meghirdetése után csatlakozó és az alapítványt tevő magán és jogi személyek között semmiféle hátrányos, vagy kiváltságot biztosító megkülönböztetést tenni nem lehet.
 7. Az alapítvány létrehozása, az alapítványhoz történő csatlakozás az alapítványi összeg befizetése után az alapítványt tevőket egyéb kötelezettség nem terheli.

Kuratóriumi tagok:

Elnök: Pálfy Imre

Tagok:

Beke Ferenc, Bódis Jánosné, Kórósi Kálmánné, Nagy Árpádné, Sebestyén László, Tatai Szűcs János,

A  Kuratórium  Működése:

A  Kuratórium évente  legalább     két     alkalommal  ülésezik  ,  melyet  a  Kuratórium  elnöke  hív  össze, aki  összeállitja  az ülés  napirendjét  és  azt  a  meghívóban  közli  a  Kuratórium  tagjaival .

A kuratórium ülése  akkor  határozatképes, ha azon legalább  5  tag, – a  tagok több,mint 2/3-ada –  jelen  van. A  döntéseit  az  ülés  nyilt  szavazással hozza  meg. A határozati javaslat elfogadásához a kuratórium legalább  4 / négy / tagjának igen  szavazata szükséges . Ennek hiányában a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni, de egy későbbi ülésen napirendre lehet tűzni.

Az ülésről  jegyzőkönyv  készül,  melyet  a jelenlévő  kuratóriumi tagok  irnak  alá  A  határozatokat az  ülésen  elhangzottak  ismertetése után jegyzőkönyvbe  foglalják  ellátják  sorszámmal  és  meghozatalának  dátumával.

A  Kuratórium  ülési  nyilvánosak,  azon  arra  az  Alapitók   is illetve  képviselőjük    meghivást  kapnak.

A  Kuratórium  szükség  szerint, de  legalább évente  egyszer  köteles  az Alapitók   részére  tájékoztatást  adni  az addig  végzett munkájáról.

A  Kuratórium Elnöke  a  számviteli  törvény  szerinti  beszámolót  legkésőbb  az adott  üzleti  év  mérlegforduló napját  követő  150  napon  belül  elkésziti    és a  kuratóriumi ülés  napirendjére  tűzi  annak  megtárgyalását  és  jóváhagyását  ,  melyről a  kuratórium    a  4.l.  pontban  szabályozott  szavazással –  a   hét   kuratóriumi  tag   több mint  felének – legalább  4  tagnak   azonos   szavazatával  meghozott határozattal  dönt.

A Kuratórium  tájékoztatása  lehet általános,  tömegkommunikáció eszközeivel  történő,  de  egyéni  kérdésfeltevése  illetve javaslatra  egyedi  névre szóló  tájékoztatást kell adni.

A Kuratórium  Elnöke  és tagjai  megbizásuknak anyagi ellenszolgáltatás  nélkül tesznek eleget,  felmerülő  költségeik megtéritésére  igényt tarthatnak.

A  kezelő  szerv  vagy annak  tisztségviselője  által feladatkörének ellátása  során  harmadik személynek  esetlegesen okozott kárért az Alapitvány felel.

A  Kuratórium  Elnökét  vagy  annak  tagjait  az Alapítók   indokolt  esetben    visszahivhatják.

„Az alapítvány független politikai pártoktól, országgyűlési képviselőt nem  állít, és a pártok, valamint az országgyűlési képviselő támogatását a jövőben is kizárja tevékenységéből”.

Szechenyi 2022