Aktualitások

Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének változásáról

 • date
 • 2015-02-04

Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének változásáról

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén lépnek hatályba.

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakul:

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

 • a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
 • az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá).

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

 • alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
 • időskorúak járadéka,
 • alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
 • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési illetve rendkívüli települési támogatás keretében.

Ezen ellátások közé Kocs Község Önkormányzata vonatkozásában a korábbi: lakásfenntartási támogatás és a méltányossági közgyógyellátás tartozik.

A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul, hiszen a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható majd támogatás.

AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:

 1. Aktív korúak ellátása

1.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – azon túl, hogy a járási hivatalok hatáskörébe kerül – nem várható változás.

1.2. A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában megszűnik, a jogosulti kör az átalakítást követően más ellátásokra válhat jogosulttá.

Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra a jegyzőnek 2015. január 1. és 2015. február 28. között felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul:

amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalják, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak:

 • a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és
 • az önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak.

a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak:

 • az egészségkárosodottak és
 • a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók.

Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-i kezdőnappal kell megállapítani.

 1. Lakásfenntartási támogatás

Ezen ellátás biztosítása 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező.

A 2015. január 1-jén folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást egy év helyett legfeljebb a 2015. február 28-ig terjedő időtartamra lehet megállapítani.

A 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az önkormányzatok 2015. március 1-től a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, illetve a hátralékot felhalmozó személyek számára.

 1. Méltányossági közgyógyellátás

Az ellátás biztosítása 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező, azzal, hogy a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Az önkormányzatok a rendkívüli települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.

 1. Települési támogatás

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

A településnek a rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia.

Szechenyi 2022