2.1. A szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, szervezeti működési szabályzat, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Adatkezelési nyilvántartás-Kocs Polgármesteri Hivatal
Adatkezelési Tájékoztató-Kocs Polgármesteri Hivatal
Adatkezelői nyilvántartás-Kocs Község Önkormányzata
Adatkezelési Tájékoztató-Kocs Község Önkormányzata
Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019.(X.22.) önkormányzati rendelete Kocs Községi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
2.1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök
 • Magyarország Alaptörvénye
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, v alamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról,
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről
 • 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
 • 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • Kocs község rendeletei: https://kocs.hu/rendeletek-hatarozatok-meghivok-jegyzokonyvek/

 

További alapvető jogszabályok:

3,5 t feletti tehergépjármű tárolással kapcsolatos jegyzői igazolás kiadása

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a (5) bekezdése
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. § (1) bekezdése

A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére vonatkozó kérelem

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1b) bekezdése

Behajtási engedély

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (14) bekezdése
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 9. § (2) bekezdése
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 37 § (2), a 38 § (1)
Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80 § (1) bekezdése
A hatóság hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 18 § (1) e) bekezdése,
illetékességét az Ákr. 7. § (2) bekezdés c) állapítja meg

Eb összeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdése

Fakivágási engedély

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet
Szükséges mellékletek, okiratok a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet  2. mellékelte szerint

Kutak fennmaradásának engedélyezése

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
41/2017. BM rendelet 2. melléklete szerint vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosított 29. § (7) pontja
Vgtv. 4. § (1) bekezdés d) pontja

Méhészek letelepedésének engedélyezése

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 3. melléklete szerinti bejelentő lap
A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 4. melléklete szerinti kijelentő lap

Parlagfűvel kapcsolatos területek ellenőrzése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 17. § (1) bekezdés c) pontjában előírt védekezési kötelezettség fenntartásának ellenőrzése

Települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjkedvezmény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1b) bekezdése

Útkezelői nyilatkozat kiadása

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (továbbiakban: Kktv) 9. § (2), 36. § (1) bekezdése
19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti kérelem
19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti dokumentációval kell kezdeményezni
A rendelet 6 § (1)-(3) és 7/A §. (1) bekezdése

Zaj (környezeti zaj és rezgés) elleni védekezés

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésben meghatározott elsőfokú hatósági jogkör gyakorlása.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja biztosítani a Kocsi Polgármesteri Hivatal által kezelt személyes adatok jogszabályi előírásoknak megfelelő védelmét, meghatározni a személyes adatok kezelésével összefüggő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos szerepköröket, feladatokat, tevékenységeket és felelősségeket, s ezek által biztosítani minden, a Hivatal által kezelt személyes adatokkal kapcsolatban érintett Magyarország Alaptörvényében foglalt személyes adatai védelméhez fűződő információs önrendelkezési, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogainak érvényesülését.

Célja továbbá a Hivatalon belüli egységes adatvédelmi és adatbiztonsági szemlélet, valamint olyan eljárások kialakítása és folyamatos működtetése, fenntartása, amelyekkel a személyes adatok biztonságos kezelése megvalósítható, a védelmi feladatok ellátása biztosítható, az adatvédelmi előírások megsértése megelőzhető, az adatvédelmi incidensek körülményei felderíthetők és indokolt esetben felelősségre vonási eljárás kezdeményezhető.

Feltöltés alatt

Szechenyi 2022